Disclaimer en privacyverklaring

Disclaimer

De website http://www.dovbotlek.nl en de meeste onderdelen (tekst en foto’s) zijn eigendom van DOV Botlek, Spijkenisse.

Het is niet toegestaan (een deel van) deze site over te nemen, te vermenigvuldigen of op welke wijze dan ook te verspreiden of openbaar te maken zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van DOV Botlek, Spijkenisse.

De informatie op deze website wordt met zorg samengesteld. Desalniettemin is het mogelijk dat deze informatie onvolledig is en/of onjuistheden bevat. DOV Botlek, Spijkenisse sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, voortvloeiende uit het gebruik van deze website.

Alle informatie op deze website kan ieder moment zonder nadere kennisgeving worden gewijzigd. DOV Botlek, Spijkenisse is niet verantwoordelijk voor de meningen van derden die op de site worden getoond.

Privacyverklaring

DOV Botlek vindt het belangrijk dat uw persoonsgegevens zijn beschermd. In deze privacyverklaring willen wij u graag op een transparante en heldere wijze uitleggen hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens. Wij zullen zorgvuldig omgaan met uw persoonsgegevens. Uiteraard is het onze intentie om ons volledig aan de wet ‘Algemene Verordening Gegevensbescherming’ (AVG) te houden. 

Heeft u nog vragen hebben over deze privacyverklaring? 
Neem dan gerust contact met ons op!

Doel van verwerking van uw persoonsgegevens?
Uw persoonsgegevens hebben wij nodig om u informatie te kunnen sturen over onze activiteiten en de factuur/facturen van uw lidmaatschap. We doen dit door het uitbrengen van de clubkrant, een facebook groep en een WhatsApp groep. Daarbij kan het voorkomen dat er foto’s en persoonsgegevens in de clubkrant en op internet verschijnen, bijvoorbeeld als gevolg van een artikel in de clubkrant of (lokale) pers. Ook zijn wij verplicht om uw gegevens te delen met de Nederlandse Onderwatersport Bond, als gevolg van ons lidmaatschap van deze overkoepelende duikbond.

We zullen alleen persoonsgegevens verwerken die we minimaal nodig hebben. Daarbij hoort dat we een inschatting kunnen maken van de gezondheidsrisico’s die (nieuwe) leden lopen. Duiken is een veilige sport, maar kent inherent een aantal risico’s. Goede voorlichting, regelmatige oefening, voldoende mentale en lichamelijke gezondheid zorgen er voor dat deze risico’s beheerst blijven, zowel voor het potentiele nieuwe lid als voor de ons bestaande leden. Daarom verlangen wij –en onze sportbond NOB- een verklaring van medische geschiktheid en stellen we een minimum leeftijdsgrens voor duiken met perslucht. 

Wij willen een breed toegankelijke en sociaal veilige vereniging zijn waarbij de aard van de sport maakt dat we ons in badkleding moeten omkleden. Daarbij voelt het gros van de mensen zich veiliger als dat niet in gemengde kleedkamers hoeft. Dat is een van de redenen waarom het maken van onderscheid in geslacht van belang is. Wij onderschrijven verder de regels die het NOC NSF heeft opgesteld omtrent ongewenst gedrag

De volgende persoonsgegevens verwerken wij:
• Naam (Voorletters, voor- en achternaam)
• Adres (straat, huisnummer, postcode, woonplaats)
• E-mailadres 
• Geboortedatum
• Geslacht
• Toestemming ouder / voogd indien minderjarig
• Telefoonnummer
• Nationaliteit
• Bank / gironummer
• Duikmedische keuring “geen bezwaar

Wie gaan uw gegevens verwerken?
De gegevens worden ontvangen en verwerkt door DOV Botlek. Daarnaast zijn wij verplicht om jaarlijkse de Nederlandse Onderwatersport Bond een opgave te doen van onze ledenbestand. Voor meer informatie daarover en de wijze van verwerken verwijzen wij U naar de website www.onderwatersport.org.

Hoe worden uw persoonsgegevens beveiligd?
Uw gegevens worden door DOV Botlek niet online bewaard maar staan in een lokaal bestand bij onze secretaris. De emailadressen worden ook afgedrukt in onze clubkrant, maar alleen in de papieren versie.

Hoe lang slaan wij uw gegevens op?
Uw gegevens worden in principe opgeslagen zolang Duik- en Onderwatersport Vereniging Botlek bestaat. Wij vinden het namelijk fijn om ook onze oud/leden te kunnen benaderen bij reünies, jubileum activiteiten en dergelijke. Als U daar geen prijs op stelt, vragen wij U dat bij opzegging van uw lidmaatschap expliciet schriftelijk kenbaar te maken. 

Hoe kunt u uw gegevens inzien of wijzigen?
Stuur ons een e-mail en wij zullen u dan inzage geven in uw persoonsgegevens. U kunt via e-mail ook wijzigingen van uw gegevens doorsturen.

Recht om een klacht in te dienen
Heeft u een klacht over de wijze waarop wij met uw persoonsgegevens omgaan? Dan kunt u ons een mail sturen of een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Waarom hebben we uw persoonsgegevens nodig?
Zonder uw gegevens kunnen we geen lidmaatschap aangaan, geen contact met u opnemen via e-mail of telefonisch en geen factuur sturen. U heeft altijd het recht om uw toestemming voor het gebruik van uw persoonsgegevens door DOV Botlek weer in te trekken.